این وب سایت جامع ترین خدمات در خصوص مهاجرت از طریق تحصیل را ارائه می دهد، در بالای صفحه اگر گزینه شرایط تحصیل را انتخاب کنید، نام کشورهای مورد خدمات ما ظاهر میشود، به سادگی هر کشور را که مایلید انتخاب کنید، در صفحه کشور مذکور اطلاعات مورد نیاز مانند شرایط عمومی کشور، شرایط تحصیل در مقاطع، لیست د انشگاههاو … آورده شده است.